Gmina Lipowa

Uchwała nr XVIII/135/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ściana pamięci poświęcona

dodane dnia 2008-07-17 11:32 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek


Uchwała nr XVIII/135/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1


Udziela się z budżetu Gminy Lipowa pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia”.

§ 2


Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2008 rok, w wysokości 1000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych 00/100).

§ 3


1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Lipowa a Gminą Bielsko-Biała.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.