Gmina Lipowa

Uchwała nr XVIII/134/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Szkoł

dodane dnia 2008-07-17 11:14 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek


Uchwała nr XVIII/134/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008 r.


w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Szkoła dla Ciebie- wyrównanie szans uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słotwinie” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym/t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm./,Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§1


1. Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pt. „Szkoła dla Ciebie- wyrównanie szans uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słotwinie” w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki” 2007 – 2013.
2. Upoważnić Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy do zatwierdzenia w/w wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.


§2


Źródłem finansowania inwestycji będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.