Gmina Lipowa

Uchwała Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008r., w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania

dodane dnia 2008-07-17 10:32 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek


Uchwała Nr XVIII/131/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008r.w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania

Na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 15. ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 r. nr 64 poz. 427),

Rada Gminy Lipowa
postanawia:


§ 1


Przystąpić do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania obejmującego obszar gmin Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i Czernichów.
Gmina przystępuje jako członek zwyczajny.

§ 2


Szczegółowe zasady działania Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania, są określone w statucie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3


Udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Lipowa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania dla Pana Jerzego Knapka.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.