Gmina Lipowa

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE

dodane dnia 2009-03-16 07:38 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna


ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9 ust.2a i 2b, art. 9a, art. 9b, art. 10, art. 12, art. 13 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Odpowiedzialne:

Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

Wymagane dokumenty:

1. dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich)

2. książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu),

3. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące"
(odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

4. wypełniony formularz zawiadomienia do Wojskowej Komendy Uzupełnień o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania, potwierdzony przez WKU (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną),

5. oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu czasowego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Urzędu (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu),

6. akt urodzenia dziecka z adnotacją o aktualnym zameldowaniu na pobyt stały (dotyczy osób przybyłych spoza terenu Gminy Lipowa),

7. prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego).

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt czasowy ponad 3 miesiące - dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być:
- umowa cywilno-prawna,
- wypis z księgi wieczystej
- decyzja administracyjna,
- orzeczenie sądu,
- inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące uważa się w szczególności:
• wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,
• pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,
• odbywanie czynnej służby wojskowej,
• pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki.

Opłaty: Bez opłat.


Sprawy prowadzi :

Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej.
34-324 Lipowa pow. żywiecki woj. śląskie


Wszelkie informacje można uzyskać w biurze nr 12,
tel. 033 867 18 49, 033 867 06 22