Gmina Lipowa

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY

dodane dnia 2009-03-16 07:39 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna


ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9 ust. 1, art. 10, art. 12, art. 13 w związku z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Odpowiedzialne:

Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w Biurze Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej, w obecności właściciela lub najemcy lokalu, zgłaszając dane o których mowa w art. 44a ust. 5 ustawy o ewidencji ludności, przedstawiając dokument stwierdzający tożsamość lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.


Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Do wglądu:

- decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów

Termin załatwienia sprawy: Od ręki.

Opłaty: Bez opłat.

Uwaga:

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość,

Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego-wydane przez organ nadzoru budowlanego.

Sprawy prowadzi :

Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej.
34-324 Lipowa pow. żywiecki woj. śląskie


Wszelkie informacje można uzyskać w biurze nr 12,
tel. 033 867 18 49