Gmina Lipowa

Uchwała Nr XVI / 109 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.

dodane dnia 2008-06-25 11:14 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek


Uchwała Nr XVI / 109 / 08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 kwietnia 2008 rokuw sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały
Nr XIII / 97 / 07 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2007 roku z późn.zm.


Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje :§ 1


Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę : 579.167 zł następująco :


Dz. 750 Administracja publiczna
49.903 zł

Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł 49.903 zł

Dz. 758. Różne rozliczenia 229.264 zł

Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 229.264 zł

Dz.801. Oświata i wychowanie 300.000 zł

Dotacja otrzymana z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych 300.000 zł§ 2Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę : 579.167 zł
następująco :

Dz. 750 Administracja publiczna 49.903 zł

rozdz.75095. Pozostała działalność Wydatki bieżące; 49.903 zł
- w tym :
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 17.000 zł


Dz.801. Oświata i wychowanie 519.264 zł

rozdz.80101. Szkoły podstawowe 462.264 zł

Wydatki bieżące; 162.264 zł
- w tym :
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń


Wydatki majątkowe 300.000 zł

rozdz.80110. Gimnazja 57.000 zł

Wydatki bieżące; 57.000 zł
- w tym :
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 57.000 zł


Dz.854. Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000 zł


rozdz.85401. Świetlice szkolne 10.000 zł

Wydatki bieżące; 10.000zł
- w tym :
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 10.000 zł


§ 3Dokonać przesunięć w wydatkach majątkowych budżetu Gminy na 2008 następująco :

Zwiększenia : Zmniejszenia :


Dz.801. Oświata i wychowanie 80.000 zł


rozdz.80101. Szkoły podstawowe
w tym :
Wydatki majątkowe : 80.000

Dz.900. Gospodarka komunalna i
Ochrona
środowiska 80.000 zł


rozdz.90095. Pozostała działalność
w tym ;
Wydatki majątkowe : 80.000

§ 4W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn.28.XII.2007 r. Załącznik Nr 10 „ Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2008 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.§ 5W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn.28.XII.2007 r. Załącznik Nr 10 a „Nakłady i źródła finansowania
Inwestycji, w tym dotyczące wieloletnich programów inwestycyjnych ”, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 6


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w § 1,2 ,3 wynosi :


1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 20.771.384 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 22.438.037 zł


§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.