Gmina Lipowa

Zarządzenie Nr 12/ 2008

dodane dnia 2008-05-28 10:02 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

ZARZĄDZENIE Nr 12/ 2008

Wójta Gminy Lipowa z dnia 17 marca 2008 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o Samorządzie Gminnym /Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn.zm./
oraz art. 199 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 2005 roku z późn.zm. / -Wójt Gminy Lipowa
zarządza co następuje
:


§ 1Wójt Gminy Lipowa przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok
w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkłada Radzie Gminy w Lipowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii.


§ 3Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.