Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.

dodane dnia 2008-05-28 08:58 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała nr XVI/110/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 kwietnia 2008 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2007 r. i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium za 2007 r.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia