Gmina Lipowa

Ogłoszenie dotyczące projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa.

dodane dnia 2008-04-23 09:33 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Lipowa 17.04.2008 r.
OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa


Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Lipowa nr V/29/07 z dnia 13 marca 2007r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lipowa


w dniach od 2 maja 2008r do 2 czerwca 2008r w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, 34-324 Lipowa 704, pokój nr 3 w godzinach od 9.00 do 13.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 15 maja 2008r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, 34-324 Lipowa 704. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2008r.


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak