Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa w 2008 roku.

dodane dnia 2008-03-17 15:02 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XV/100/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 marca 2008 r.w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa w 2008 roku.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), Rada Gminy Lipowa postanawia :

§ 1

Przeznaczyć kwotę 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z budżetu gminy na dofinansowanie wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy Lipowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.