Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zawarcia umowy określającej zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego na rok 2008.

dodane dnia 2008-01-28 10:10 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XIV/98/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 15 stycznia 2008 r.


w sprawie zawarcia umowy określającej zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego na rok 2008.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr VI/34/2007 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 14.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na utrzymanie Związku na rok 2008,


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Wyraża się zgodę na zawarcie ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu Umowy określającej zasady płatności składki określonej w § 1 ust. 2 uchwały nr VI/34/2007 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 14.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na utrzymanie Związku na rok 2008, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.