Gmina Lipowa

Uchwa³a w sprawie : zmian w Uchwale Bud¿etowej Nr IV/18/06 na 2007 rok.

dodane dnia 2008-01-08 13:37 przez , zatwierdzone przez