Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2008 roku.

dodane dnia 2008-01-08 13:03 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr XIII/92/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2008 roku


Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz.1112 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.159, z pózn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz.181z późn.zm.) po zaopiniowaniu przez nauczycielskie związki zawodowe w trybie art. 30 ust. 6a ustawy - Karta Nauczyciela,


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§1


Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, dodatków za warunki pracy i inne świadczenia dla nauczycieli wynikające ze stosunku pracy oraz dodatek mieszkaniowy w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3


Traci moc Uchwała Rady Gminy w Lipowej Nr IV/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2007 r.

§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIII/92/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.Rozdział I

Regulamin Przyznawania Dodatków Funkcyjnych dla nauczycieli


§1


1.Niniejszy regulamin określa:

1) wykaz stanowisk oraz funkcji sprawowanych przez nauczycieli uprawniających do uzyskania
dodatku funkcyjnego
2) warunki przyznawania dodatków funkcyjnych
3) maksymalne i minimalne stawki dodatku funkcyjnego.

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o "stawce bazowej" rozumie się przez to minimalne wynagrodzenie zasadnicze, przysługujące nauczycielowi mianowanemu, posiadającemu stopień doktora habilitowanego i tytuł magistra zawodowego, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art.30 ust. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz.357 z pózn. zmianami ).

§2


Wysokość maksymalnych stawek dodatku funkcyjnego w stosunku do stawki bazowej wynosi:

1. Dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko:

1) dyrektora szkoły:
a) do 6 oddziałów - do 40 %
b) do 12 oddziałów - do 50 %
c) powyżej 12 oddziałów - do 70%
2) dyrektora przedszkola:
a) 1-no oddziałowego - do 30 %
b) 2 i więcej oddziałowego - do 35 %
3) wicedyrektora szkoły - do 25 %
4)kierownika świetlicy - do 20 %

2. Dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji:

1) wychowawcy klasy liczącej: do 10 uczniów - 1%
do 30 uczniów - 4 %
powyżej 30 uczniów - 5 %
2) wychowawcy oddziału przedszkolnego – 4 %
3) doradcy metodycznego lub nauczyciela- konsultanta - do 20 %
4) opiekuna stażu - do 3 %

3. Minimalna stawka dodatku funkcyjnego nie może być niższa niż 10% maksymalnych stawek określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 .

§3


Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 2 , uwzględniając wielkość szkoły, przedszkola, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich jednostka funkcjonuje, liczbę obiektów szkolnych, zakres prac administracyjno-technicznych, zmianowość ustala:

1) Wójt - dla dyrektorów jednostek w przypadkach określonych w § 2 ust. 1,2.

2) Dyrektor jednostki - dla pozostałych nauczycieli, zajmujących stanowiska lub sprawujących funkcje.

§4


1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym odwołanie nastąpiło, a jeżeli odwołania dokonano pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§5


Dodatki wymienione w § 2 pkt. 1 ust. 1, 2, 3 ,4 nie przysługują w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego.


Rozdział II

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli


§6


Niniejszy regulamin określa:

1) szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
2) maksymalna wysokość dodatku motywacyjnego i podstawę naliczenia
3) okresy, na jakie przyznaje się dodatek motywacyjny
4) organy uprawnione do przyznania dodatku motywacyjnego

§7


1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny na zasadach, warunkach i trybie określonym w niniejszym regulaminie, w wysokości do 20 % osobistego zaszeregowania nauczyciela miesięcznie.

2. Wójt Gminy wypłaca dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły - przedszkola w wysokości do 30 % wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

§8


Dla dyrektorów jednostek organizacyjnych dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy, a dla nauczycieli dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor.

§9


1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest :

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a. uzyskiwanie przez uczniów- z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela - dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
b. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami.
c. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem a w szczególności:

a. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b. podnoszenie umiejętności zawodowych,
c. wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d. dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,
e. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej,
f. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g. przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,

4) zaangażowanie w realizacje czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:

a. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek klasowych,
b. udział w komisjach przedmiotowych i innych.
c. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły, a w przypadku dyrektorów jednostek dodatkowo należy brać pod uwagę:
- zakres prowadzenia remontów i inwestycji,
- aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu sponsorów,
- wywiązywanie się z obowiązków wobec organu prowadzącego,
- osiągnięć jednostki w skali lokalnego środowiska, województwa i w skali ogólnopolskiej,
- kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków
pracowniczych.

§10


1. Nauczycielowi podejmującemu prace po raz pierwszy w jednostkach organizacyjnych, w których obowiązują przepisy Ustawy Karta Nauczyciela, dodatek motywacyjny może być przyznany nie wcześniej niż po upływie 1-go roku od daty zatrudnienia i dokonaniu oceny przez dyrektora szkoły.

2. Dodatek motywacyjny może być przyznany z zastrzeżeniem ust. 1 i § 6 , na okres nie krótszy niż 6 miesięcy tj. semestr roku szkolnego i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.


§ 11


Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego.

Rozdział III

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.


§ 12


Nauczycielowi spełniającemu warunki określone w regulaminie przyznawania nagród, uchwalonym odrębną uchwałą można przyznać nagrodę. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy .

§ 13


Wysokość Nagrody Wójta nie powinna być niższa niż 60 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego ze stopniem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
Wysokość Nagrody Dyrektora nie powinna być niższa niż 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego ze stopniem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

§ 14


Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej w uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą Wójta Gminy może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.


Rozdział IV

Regulamin obliczania godzin ponadwymiarowych oraz zastępstw doraźnych


§ 15


Niniejszy regulamin określa:

1. Zasady obliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

§ 16


1. Wynagrodzenie za jedna godzinę ponadwymiarowa i godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznana nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczna liczbę godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art.42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedna godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy. jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczna liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2 , uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 17


1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony wart. 42 ust 3 lub określony na podstawie art.42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 18


Wynagrodzenie wymienione w § 17 ust. 1 i 2, nie przysługuje w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego.


Rozdział V

Regulamin w sprawie przyznawania dodatków dla nauczycieli za prace w warunkach trudnych i uciążliwych


§ 19


Nauczycielowi przysługuje dodatek za prace w warunkach trudnych i uciążliwych określonych w przepisach § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 20


1. Za podstawę do naliczenia dodatku za prace w warunkach trudnych i uciążliwych przyjmuje się stawkę osobistego zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, określonych przez ministra właściwego do spraw wychowania i oświaty, wydanego w trybie rozporządzenia, o którym mowa w art.30 ust 5 Ustawy Karta Nauczyciela.

2. Wysokość dodatku za warunki pracy trudne i uciążliwe wynosić będzie 10% kwoty wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego według osobistego zaszeregowania. Dodatek o którym mowa w pkt. 1 przysługuje w takiej wysokości, w jakiej realizowane są godziny w stosunku do obowiązującego wymiaru godzin.

§ 21


1. Dodatek za prace w warunkach trudnych i uciążliwych przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy.

§22


Dodatek wymieniony w niniejszym regulaminie nie przysługuje w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego.


Rozdział VI

Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy


§ 23


1. Nauczycielom, których średnie wynagrodzenie obliczane jest w sposób określony w art.30. ust. 3 Karty Nauczyciela jest niższe od średniego wynagrodzenia określonego w art. 30, ust 3 i 4 Karty Nauczyciela wypłaca się różnicę w formie wyrównania za okres danego miesiąca.

2. Nauczycielom języka polskiego i nauczania wczesnoszkolnego przysługuje dodatek za analizę i ocenę prac pisemnych oraz za sporządzanie oceny opisowej uczniów w wysokości 3% stawki bazowej.

3. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w oddziałach (grupach):

1) od 21 do 25 uczniów w wysokości 3% stawki bazowej,
2) powyżej 25 uczniów w wysokości 5% stawki bazowej,

4. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru prowadzonych zajęć.

5. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust.3 przyznaje dla nauczycieli dyrektor szkoły, a dla dyrektora wójt gminy.

Rozdział VII


Regulamin przyznawania dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli


§ 24


1. Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z art. 54 Ustawy Karta Nauczyciela.

2. Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego w wymiarze co najmniej ½ etatu określonego w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela.

3. Podstawą do obliczenia dodatku mieszkaniowego jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela stażysty o pozostałych kwalifikacjach ustalonego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy Karta Nauczyciela.

4. Dodatek mieszkaniowy w zależności od stanu rodzinnego, liczony w % stawki określonej w ust. 3 wynosi:

1) dla jednej osoby 6 %
2) dla 2 osób 7 %
3) dla 3 osób 8%
4) dla 4 i więcej osób 10%

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkaniowego.

§ 25


Dodatek, o którym mowa przyznaje dla:

1) dyrektora - Wójt
2) pozostałych nauczycieli – Dyrektor

§ 26


1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące stanu rodzinnego nauczyciela.

2. Dodatek wypłacany jest z dołu w dniu wypłaty wynagrodzenia.

3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku chorobowego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była
umowa o prace na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.