Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu.

dodane dnia 2007-12-10 11:50 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr XII/85/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie : zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm.), w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Gmina Lipowa zaciągnie kredyt długoterminowy w wysokości: 400.000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w roku budżetowym 2007.

§ 2

1. Okres spłaty kredytu będzie wynosił 4 lata – do 2011 roku.
2. Spłata kredytu rozpocznie się w 2008 roku.
3. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą dochody własne gminy.
4. Zabezpieczenie kredytu stanowił będzie weksel własny in blanco.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.