Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/2004 Rady Gminy w Lipowej z dnia z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych na terenie Gminy Lipowa

dodane dnia 2007-12-10 11:44 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XII/84/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/2004 Rady Gminy w Lipowej z dnia z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych na terenie Gminy Lipowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. nr 67 poz. 329 z późn. zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale nr XVI/90/2004 Rady Gminy w Lipowej z dnia z dnia 10 lutego 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 pkt a otrzymuje nowe brzmienie, o następującej treści:

95 zł - częściowe pokrycie kosztów rzeczowych przedszkola i przygotowanie posiłków

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1stycznia 2008 roku.