Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”

dodane dnia 2007-12-10 11:03 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XII/80/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.) , w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873 z 2003 r. z późn. zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjąć „ Program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.