Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

dodane dnia 2007-12-10 10:19 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XII/75/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art.72 ust.1 w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach środków finansowych na pomoc zdrowotną oraz warunki i sposób ich przyznawania w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wzór wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.