Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2008 r.

dodane dnia 2007-12-10 08:54 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XII/70/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie opłaty targowej na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./ oraz Obwieszenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych /M.P. Nr 47, poz. 557/.


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Wysokość opłaty targowej wynosi dziennie :

1) przy sprzedaży z ręki i kosza - 21,00 zł
2) ze stoiska i samochodu - 31,00 zł

§ 2

Opłatę targową pobiera się dziennie w gotówce.
Opłatę targową pobiera inkasent Pan Paweł Dudys na kwitariusz gotówkowy K-103 przydzielony przez Urząd Gminy Lipowa.

§ 3

Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wys. 25 % od sum zainkasowanych przez niego i wpłaconych w kasie Urzędu Gminy w Lipowej.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III / 10 / 06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2007 rok ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. Nr 148 poz. 4549 ).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.