Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.

dodane dnia 2007-12-10 08:47 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XII/69/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 18a, 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: DZ.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Wprowadzić na obszarze Gminy Lipowa opłatę od posiadania psów przez osoby fizyczne.

§ 2

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 23,00 zł od jednego psa.

§ 3

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Lipowa.
2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi.

§ 5

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy Lipowa do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 6

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 7% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 7

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od psów utrzymywanych przez osoby fizyczne w celu pilnowania budynku mieszkalnego po jednym na każdą posesję.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr III / 9 / 06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. Nr 148 poz. 4549).

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.