Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie: nabycia działek w Lipowej Centrum .

dodane dnia 2007-11-05 10:51 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XI/68/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 października 2007 r.w sprawie: nabycia działek w Lipowej Centrum .


Na podstawie art. 44 pkt. 5 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r z późn. zm./


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1

Postanawia się nabyć od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska „ w Lipowej działki o nr. 3240/4, 3241/1, 3242/1 o łącznej powierzchni 5244m2 na mienie komunalne Gminy Lipowa.

§ 2

Nabyte działki nieodzowne są do prowadzenia działalności związanej z realizacją celów publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.