Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie nadania nazwy placu

dodane dnia 2007-10-08 13:46 przez , zatwierdzone przez

wersja archiwalna

Uchwała nr X/63/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 25 września 2006 r.w sprawie nadania nazwy placu

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z poźn.zm),

dla upamiętnienia obchodów 400-lecia założenia wsi Sienna

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Nadaje się nazwę „Plac 400-lecia wsi Sienna” nieruchomości zlokalizowanej przy głównej ulicy w Siennej, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.