Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2007 – 2013.

dodane dnia 2007-08-28 13:34 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr IX/57/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 sierpnia 2007 r.


w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2007 – 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Przyjęty „Program Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2007 – 2013” jest podstawowym dokumentem samorządu lokalnego przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych.
2. Realizacja Planu ma na celu wykorzystanie wszystkich istniejących i potencjalnych walorów gminy i lokalnych uwarunkowań do pozyskania środków z funduszy strukturalnych.
3. Tekst „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2007 – 2013” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Traci moc obowiązującą uchwała nr XXVIII/162/05 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2005 – 2013.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.