Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Lipowa do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki”.

dodane dnia 2007-08-28 12:43 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr IX/55/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 sierpnia 2007 r.


w sprawie przystąpienia gminy Lipowa do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz.855 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje


§ 1

Przystąpić jako członek zwyczajny do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki” obejmującego swym działaniem obszar gmin: Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.