Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lipowa oraz zasadach ich zbywania, nabywania i wykupu.

dodane dnia 2007-08-17 12:03 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr VII/44/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 czerwca 2007 r.


w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Lipowa oraz zasadach ich zbywania, nabywania i wykupu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3, art. 14, art. 25 ust. 1 i art. 28 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. nr 120 poz.1300 z późn.zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Gmina Lipowa wyemituje 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: tysiąc złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 1.500.000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00/100).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 osób.
4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji będą zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco.

§ 2

1. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne Gminy.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2007 według poniższego harmonogramu:
a. seria 1A na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
b. seria 1B na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
c. seria 1C na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
d. seria 1D na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
e. seria 1E na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
f. seria 1F na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
g. seria 1G na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
h. seria 1H na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
i. seria 1I na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
j. seria 1J na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
k. seria 1K na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
l. seria 1L na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
m.seria 1M na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
n. seria 1N na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
o. seria 1O na kwotę 100.000 zł. nie później niż w dniu 31.12.2007 r.

§ 4

1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2007-2017.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych gminy.
4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 5

1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lipowa, uzyskanych w latach 2008 - 2017.

§ 6

1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej, zgodnie z poniższym harmonogramem:
a. obligacji serii 1A nie później niż w dniu 31.10.2008r.,
b. obligacji serii 1B nie później niż w dniu 31.10.2009r.,
c. obligacji serii 1C nie później niż w dniu 31.05.2010r.,
d. obligacji serii 1D nie później niż w dniu 31.05.2011r.,
e. obligacji serii 1E nie później niż w dniu 31.05.2012r.,
f. obligacji serii 1F nie później niż w dniu 31.03.2013r.,
g. obligacji serii 1G nie później niż w dniu 31.08.2013r.,
h. obligacji serii 1H nie później niż w dniu 31.03.2014r.,
i. obligacji serii 1I nie później niż w dniu 31.08.2014r.,
j. obligacji serii 1J nie później niż w dniu 31.03.2015r.,
k. obligacji serii 1K nie później niż w dniu 31.08.2015r.,
l. obligacji serii 1L nie później niż w dniu 31.03.2016r.,
m.obligacji serii 1M nie później niż w dniu 31.08.2016r.,
n. obligacji serii 1N nie później niż w dniu 31.03.2017r.,
o. obligacji serii 1O nie później niż w dniu 31.08.2017r.,

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się nabycie przez gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu umorzenia.

§ 7

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku kwartalnym, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości nie większą niż 0,30% dla wszystkich serii.
2. Stawka WIBOR będzie ustalana na podstawie dwóch dni roboczych przed datą emisji.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A w Warszawie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega powiadomieniu mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.