Gmina Lipowa

Uhcwała w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla In blanco

dodane dnia 2007-08-17 11:56 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr VII/43/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 czerwca 2007 r.


w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla In blanco

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie zobowiązania wynikającego z porozumienia zawartego w dniu 14 września 2006 r. pomiędzy Powiatem Żywieckim i Gminą Lipowa w celu realizacji projektu pn. „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny” poprzez wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 24 094,00 zł.

§ 2

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.