Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zakupu działki z przeznaczeniem pod przepompownie.

dodane dnia 2007-08-17 11:51 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr VII/41/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 czerwca 2007 r.w sprawie : zakupu działki z przeznaczeniem pod przepompownie.

Na podstawie art. 44 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r z późn.zm. /

Rada Gminy Lipowa
uchwala ,co następuje:


§ 1

Zakupić od

- P.P. Beaty i Grzegorza Panek zam. Czeladź, ul. Bema 25 z działki o nr 1265 około 20m2 ( po dokonaniu geodezyjnego wydzielenia ) położonej w Lipowej objętej KW 76816 za wykonanie lampy oświetlenia ulicznego z zabudową słupa obok działki 1265, na mienie komunalne Gminy Lipowa.

§ 2

Nabyta działka zostanie przeznaczona pod przepompownie dla wodociągu w Lipowej.

§ 3

Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.