Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

dodane dnia 2007-08-17 11:47 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr VII/40/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 czerwca 2007 r.


w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości nr 5427/1 dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą KW 38110, w której Gmina Lipowa będzie dzierżawcą, na okres 10 lat tj. od dnia 1.7.2007 r. do dnia 30.06.2017 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.