Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zbycia udziałów w spółce z o.o.

dodane dnia 2007-08-02 07:56 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

Uchwała nr VIII/52/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 10 lipca 2007 r.


w sprawie zbycia udziałów w spółce z o.o

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. G ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591. z późń.zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Żywiec Beskidy sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.