Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

dodane dnia 2007-05-07 10:14 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr VI/36/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 kwietnia 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz Uchwały Nr IV / 18 / 06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2006 roku -

Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje :


§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2007 rok o kwotę : 21.795 zł
następująco :

Dz.801. Oświata i wychowanie 21.795 zł

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącą instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień

21.795 zł
§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2007 rok o kwotę : 21.795 złnastępująco :

Dz.801. Oświata i wychowanie 21.795 zł

rozdz.80195. Pozostała działalność 21.795 zł
- w tym :
- wydatki bieżące 21.795 zł

§ 3

Po dokonaniu zmian wyszczególnionych w §§ 1, 2 budżet Gminy na 2007 rok wynosi :

Dochody w wysokości : 19.341.167 zł
Wydatki w wysokości : 23.091.087 zł


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.