Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok

dodane dnia 2007-05-07 09:47 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr VI/32/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 kwietnia 2006 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2006 r. i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2006 i o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium za 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia