Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

dodane dnia 2007-05-02 10:47 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr V/30/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 marca 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz Uchwały Nr IV / 18 / 06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2006 roku

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje :


§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2007 rok o kwotę : 196.612 zł
następująco :


Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo 103.224 zł

Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących, pozyskane
z innych źródeł 103.224 zł

Dz. 758. Różne rozliczenia 92.246 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego 92.246 zł

Dz.801. Oświata i wychowanie 1.142 zł

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji pozyskane z innych
źródeł. 1.142 zł

§2

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy na 2007 rok o kwotę : 37.370 zł
następująco :

Dz. 756. Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem 37.370 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób
fizycznych 37.370 zł


§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2007 rok o kwotę : 159.242 złnastępująco :


Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo 103.224 zł

rozdz. 01095. Pozostała działalność w tym : 103.224 zł
- wydatki bieżące : 103.224 zł

Dz. 750. Administracja publiczna 44.000 zł

Rozdz.75023. Urzędy gmin 44.000 zł
W tym :
- wydatki inwestycyjne 44.000 zł

Dz.801. Oświata i wychowanie 12.018 zł

rozdz.80101. Szkoły podstawowe ogółem : 12.018 zł
- w tym :
- wydatki bieżące 10.876 zł
- wydatki inwestycyjne 1.142 zł


§ 4

Po dokonaniu zmian wyszczególnionych w § 1, 2 budżet Gminy na 2007 rok wynosi :


Dochody w wysokości : 19.319.372 zł
Wydatki w wysokości : 23.069.292 zł


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .