Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie wyboru organów sołectw w Lipowej, Leśnej, Siennej, Twardorzeczce, Słotwinie

dodane dnia 2007-05-02 09:24 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr V/26/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 marca 2007 r.


w sprawie wyboru organów sołectw w Lipowej, Leśnej, Siennej, Twardorzeczce, Słotwinie
i Ostrem.


Na podstawie art.36 ust.1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tj.Dz.U z 2001 r. nr 142 poz.1591 z póżn.zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić we wszystkich sołectwach Gminy Lipowa wybory do organów sołectwa w terminie do dnia 31 marca 2007 roku.

§ 2

Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 3

Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego zebrania sołtys ustępującej kadencji .

§ 4

W przypadku nie zwołania zebrania w trybie określonym w § 1, zebranie zwołuje Wójt Gminy.
§ 5

Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej niezbędny jest udział mieszkańców uprawnionych do głosowania w liczbie określonej w poszczególnych statutach sołectw.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 6

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa wg zasad ustalonych dla wyboru rady gminy.

§ 7

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej określają statuty sołectw.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega powiadomieniu mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.