Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa

dodane dnia 2007-05-02 09:20 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr V/25/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie: dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa.Na podstawie art.18 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. nr 142,poz 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć kwotę 10.000 zł z budżetu gminy na dofinansowanie wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy Lipowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.