Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr III/7/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lipowa opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez

dodane dnia 2007-05-02 09:07 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr V/24/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 marca 2007 r.


w sprawie: uchylenia uchwały Nr III/7/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lipowa opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)


RADA GMINY LIPOWA
uchwala, co następuje


§ 1

Uchylić uchwałę Nr III/7/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lipowa opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na rok 2007.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.