Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki

dodane dnia 2007-01-05 14:27 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr IV/17/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie : zaciągnięcia pożyczkiNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.) , w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1

Gmina Lipowa zaciągnie pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 35 731 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych siedemset trzydzieści jeden złotych) z przeznaczeniem na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siennej.

§ 2

1. Okres spłaty pożyczki będzie wynosił 6 lat – do 2012 roku.
2. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2007 roku.
3. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne gminy.
4. Zabezpieczenie pożyczki stanowił będzie weksel własny in blanco.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.