Gmina Lipowa

Uchwala w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

dodane dnia 2007-01-05 14:24 przez , zatwierdzone przez

Uchwala Nr IV/16/ 06
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 28 grudnia 2006roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku.) oraz art. 165 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz Uchwały Nr XXXIX /210/05 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2005 roku-


Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2006 roku o kwotę: 25.914 zł.
następująco :

Dz. 758. Różne rozliczenia 25.914 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego 25.914 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2006 rok o kwotę: 25.914 zł.
następująco :

Dz. 801. Oświata i wychowanie 25.914 zł.

rozdz. 8010l. Szkoły Podstawowe
al wydatki bieżące : 25.914 zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2006 rok następująco:

Dz. 900. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska


-zmniejszyć dochody z tytułu środków otrzymanych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę: 3.748.143 zł.

-zwiększyć dochody z tytułu środków otrzymanych
z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej o kwotę : 3.748.143 zł.
Po dokonaniu zmian wyszczególnionych w § 1,2, 3 budżet Gminy wynosi:

Dochody w wysokości : 21.533.388 zł.

Wydatki w wysokości : 25.182.835 zł.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.