Gmina Lipowa

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Żywcu

dodane dnia 2006-09-29 17:13 przez , zatwierdzone przez

KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej

DBB-7201-1/06

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie powołania powiatowych komisji wyborczych w celu przeprowadze-nia wyborów do rad powiatów wyznaczonych na niedzielę 12 listopada 2006 r.


Na podstawie art. 17 ust. 1 – 3 i ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ), Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do rad powiatów wyznaczonych na niedzielę 12 listopada 2006 r. powołuje się powiatowe komisje wyborcze na obszarze po-wiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, wodzisławskiego, żywiec-kiego, w skład których wchodzą wyborcy wymienieni w załącznikach nr 1-5 do postanowienia.

§ 2.

Składy komisji wyborczych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez wywieszenie odpowiednio w starostwie stanowiącym siedzibę danej komisji, w urzędzie gminy (miasta) i na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej, działającej w ramach strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną danej powiatowej komisji wyborczej.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej
Ryszard Brygier

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

Załącznik nr 5


POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA
W ŻYWCU


1. WIESŁAW PŁONKA PRZEWODNICZĄCY
2. ANDRZEJ CHAŁUPNIK
3. MARZENA DROŹDZIK
4. OJCIECH KOŚCIELNY
5. STANISŁAW JAN LACH
6. ALDONA PŁUŻEK
7. LUCYNA RASZKA
8. SZCZEPAN WALUŚ
9. ZBIGNIEW ZIELIŃSKI