Gmina Lipowa

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej

dodane dnia 2006-09-29 17:05 przez , zatwierdzone przez

KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej

DBB-7202-1/06


POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie powołania gminnych (miejskich) komisji wyborczych w celu prze-prowadzenia wyborów do rad gmin wyznaczonych na niedzielę 12 listopada 2006 r.


Na podstawie art. 17 ust. 1 – 3 i ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ), Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin wyznaczonych na niedzielę 12 listopada 2006 r. powołuje się gminne (miejskie) komisje wyborcze na obszarze powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, wodzisławskiego, żywiec-kiego oraz miejskie komisje wyborcze w miastach na prawach powiatów: Biel-sko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory, w skład których wchodzą wyborcy wymienie-ni w załącznikach nr 1-55 do postanowienia.

§ 2.

Składy komisji wyborczych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez wywieszenie odpowiednio w urzędzie gminy (miasta) stanowiącym siedzibę danej komisji i na stronie inter-netowej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej, działającej w ramach strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz w Biuletynie Informacji Pu-blicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną danej gminnej (miej-skiej) komisji wyborczej.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej
Ryszard Brygier

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

Załącznik nr 43


GMINNA KOMISJA WYBORCZA
W LIPOWEJ


1. ANNA CAPUTA
2. MAGDALENA CAPUTA
3. BOŻENA ĆWIKŁA
4. ALINA JASEK
5. DANUTA ZOFIA KONIOR
6. SŁAWOMIR KOTARBA
7. JADWIGA KULEC
8. BARBARA MIDOR
9. MAŁGORZATA WALIGÓRA