Gmina Lipowa

Ogłoszenie dotyczące budowy drogi ekspresowej S-69

dodane dnia 2006-09-04 13:03 przez , zatwierdzone przez

W dniu 06 września 2006 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Żywcu ul. Podlesie 63 planowane jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Lipowa na temat budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek nr 3 od węzła „Żywiecka /Bystrzańska” w Bielsku – Białej do węzła ” Żywiec” w Żywcu.

Wszystkich zainteresowanych właścicieli działek w Lipowej Dolnej i w Siennej, których działki przylegają, bądź też zlokalizowane są w pobliżu granicy ze wsią Pietrzykowice prosimy o wzięcie udziału w wyżej wymienionym spotkaniu.

Celem konsultacji jest prezentacja zamierzeń i wariantów przebiegu trasy analizowanych w Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym opracowanym przez Biuro Projektów „TRANSPROJEKT” Warszawa i „TRAKT” Katowice.

Konsultacje te służą poinformowaniu lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron o proponowanych rozwiązaniach projektowych, preferencji wariantów, skutkach budowy drogi dla jej otoczenia i proponowanych środkach łagodzących te skutki.
Wnioski konsultacji pozwolą Projektantom ocenić projektowane rozwiązania pod kątem odbioru społecznego i wprowadzić ewentualne korekty i stanowić będą materiał wystąpienia do Wojewody Śląskiego o wydanie „ Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” ,która ostatecznie przesądzi o wyborze wariantu lokalizacyjnego trasy.


Wójt Gminy
Lipowa