Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie nadania nazwy placu im. Jana Pawła II

dodane dnia 2006-06-01 11:54 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XLII/221/06
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 2 kwietnia 2006 r.


w sprawie nadania nazwy placu im. Jana Pawła II


Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z poźn.zm)


dla upamiętnienia niepowtarzalnego pontyfikatu Papieża Jana Pawła II

Rada Gminy w Lipowej
uchwala, co następuje:


§ 1

Nadaje się nazwę „Plac Jana Pawła II” nieruchomości zlokalizowanej przy kościele parafialnym p. w. św. Michała Archanioła w Leśnej, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.