Gmina Lipowa

Ogłoszenie

dodane dnia 2006-04-04 14:36 przez , zatwierdzone przez

Wójt Gminy Lipowa działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm.), art.35 ust.1 i 2, art.37 ust.2 pkt.5ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2004r ) ,uchwały Rada Gminy Lipowa nr XLI/218/06 z dnia 7 marca 2006r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lipowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości

o g ł a s z a

przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki oddanej w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lipowej, położonej w Lipowej stanowiącej własność Gminy Lipowa, oznaczonej numerem :

Numer działki - 2820

Powierzchnia - 0,5200 ha

Księga wieczysta - KW 75860

Wartość prawa własności - 99 000

Wartość prawa wieczystego użytkowania - 68 000

Cena działki - 31 000


Działka zabudowana jest budynkami należącymi do Spółdzielni Kółek Rolniczych, wzniesionymi w całość ze środków własnych Spółdzielni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym aktualnie Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu 18.1.3 ROP – Funkcja podstawowa – urządzenia produkcji gospodarki rolnej , bazy gospodarcze zieleni. Istniejące zagospodarowanie działki jest zgodne z postanowieniem Planu.

Sprzedaż w/w działek na rzecz ich wieczystego użytkownika, nastąpi po upływie 21 dni podczas których niniejsze ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.


Lipowa, dnia 04.04.2006r.Osoba odpowiedzialna za dokument: Maria Jasek