Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lipowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości

dodane dnia 2006-03-15 13:47 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XLI/218/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 7 marca 2006 r.


w sprawie : sprzedaży nieruchomości położonej w Lipowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.


Na podstawie art.7 ust 1 pkt 1 , art.18 ust 2 , pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.32,art.35 i art.37 ust.2 pkt.5 ustawy z 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46 z 2000r poz. 543 z póżn. zm.), Rada Gminy w Lipowej


u c h w a l a , co następuje :


§1.

Wyrazić zgodę na sprzedaż przez Gminę Lipowa nieruchomości położonej na terenie Gminy Lipowa usytuowanej przy drodze publicznej w Dolnej Lipowej oznaczonej jako pgr 2820 objętej księgą wieczystą KW 75860 o pow. 5200m2 użytkownikowi wieczystemu nieruchomości - Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lipowej, za cenę 31.000 ( słownie trzydzieści jeden tysięcy zł ).

§2.

Na nieruchomości będącej przedmiotem zbycia posadowione są budynki i budowle wybudowane ze środków własnych Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lipowej.

§3.

1. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu stanowi załącznik do uchwały.
2. Wykaz o którym mowa w pkt.1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipowa , a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz rozplakatowanie w miejscach dostępnych.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.