Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2006.

dodane dnia 2006-02-17 14:48 przez , zatwierdzone przez

UCHWAŁA Nr XL/212/06
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 07 luty 2006 r.


w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2006.


Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź.zm./ oraz art.4.1 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi /tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z póź. zm./,oraz art.10 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r / Dz.U.z 2005 r Nr 179,poz.1485/


Rada Gminy w Lipowej
uchwala:


§ 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2006 oraz wprowadza do realizacji w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący część strategii integracji i polityki społecznej dla Gminy Lipowa na okres 2005 – 2010 r.

§ 2

Plan realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2006 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lipowej w 2006r. określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii Lipowej w roku 2006, realizowany jest przez Urząd Gminy w Lipowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.