Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa

dodane dnia 2006-02-17 14:37 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr XL/213/ 06
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 07 luty 2006 r.


w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2005 roku nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu


Rada Gminy w Lipowej uchwala:


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, PORZĄDKU I GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LIPOWA


Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa, zwane dalej „Szczegółowymi zasadami” określają zadania i obowiązki mieszkańców, podmiotów gospodarczych oraz zakładów i jednostek działających na terenie gminy, właścicieli oraz dzierżawców lub zarządców nieruchomości, użytkowników lokali oraz osób przebywających czasowo na terenie gminy jak również przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami, w celu utrzymania czystości i porządku w gminie.
2. Utrzymanie czystości i porządku w gminie polegać będzie na:
- gromadzeniu w wyznaczonych miejscach odpadów stałych, ich odbiorze, transporcie na składowisko odpadów, ich utylizacji,
- odbiorze nieczystości płynnych /ścieków/ zgromadzonych w zbiornikach szczelnych lub za pomocą sieci kanalizacyjnych oraz ich oczyszczania,
- utrzymaniu porządku i czystości na nieruchomościach, chodnikach, itp.
- odśnieżaniu chodników i placów oraz likwidacji gołoledzi na ciągach komunikacyjnych i przejściach,
- prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów,

Rozdział II

Definicje

§ 2

Wprowadza się następujące definicje :
1. Właściciel nieruchomości – jest to osoba, podmiot lub jednostka posiadająca tytuł własności do nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, a także użytkownik, zarządca, najemca, dzierżawca lub inna jednostka organizacyjna władająca daną nieruchomością.
2. Odpady komunalne – są to odpady powstające w gospodarstwach domowych , a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
3. Odpady wielkogabarytowe – są to odpady o dużych wymiarach, które ze względu na swoje duże rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach na odpady np.: zbędne meble, sprzęt gospodarstwa domowego, wózki itp.
4. Odpady ulegające biodegradacji - są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
5. Nieczystości płynne – są to ścieki odprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub czasowo gromadzone w szczelnych zbiornikach nie posiadających odpływu.
6. Stacja zlewna – jest to miejsce, w którym przyjmowane są nieczystości płynne transportowane specjalistycznymi pojazdami z miejsc ich gromadzenia.
7. Zbiorniki bezodpływowe - są to szczelne zbiorniki nie posiadające odpływu i połączenia z siecią kanalizacyjną, w których gromadzone są czasowo nieczystości płynne.
8. Składowisko odpadów – jest to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.
9. Wytwórca odpadów – jest to każda osoba fizyczna lub prawna, podmiot gospodarczy, zakład pracy lub inna jednostka organizacyjna, która w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub prowadzeniem działalności w zakresie produkcji, handlu lub usług wytwarza odpady lub nieczystości płynne.
10. Recykling – jest to proces, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu,
11. Zbiórka odpadów – jest to każde działanie zmierzające do gromadzenia odpadów w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, segregacja i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsca odzysku lub utylizacji.
12. Balast – są to odpady komunalne nie podlegające wtórnej obróbce.
13. Zwierzęta gospodarskie – rozumie się przez to następujące gatunki zwierząt: konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób (tj. ptaki z gatunków: kura, kaczka, gęś, indyk, bażant, przepiórka, perlica, kaczka piżmowa, struś) oraz zwierzęta futerkowe (tj. lis, norka, tchórz, jenot, nutria, szynszyl i królik);
14. Zwierzęta domowe – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
15. Obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności – rozumie się przez to w szczególności urzędy organów administracji, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe.

Rozdział III

Obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości oraz wymagania wobec nich w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów stałych oraz nieczystości płynnych.

§ 3

1. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do :
a) pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Obowiązek ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych lub osadów ściekowych powstałych w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
b) oznaczenia budynków, lokali i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki informacyjnej zawierającą numer porządkowy nieruchomości,
c) realizacji innych obowiązków określonych w niniejszej uchwale.

2. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót.
3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-5 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także:
a) likwidacja odpadów pozostawionych w miejscach do tego nie przeznaczonych i tzw. “dzikich wysypisk”,
b) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
4. Właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy zobowiązani są do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na zarządzanych przez siebie nieruchomościach.
5. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości należy:
a) oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu,
b) likwidowanie występującej na chodniku śliskości i gołoledzi poprzez stosowanie środków neutralnych dla środowiska lub środków chemicznych na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia środków chemicznych oraz warunków ich stosowania na ulicach, placach i innych drogach województwa śląskiego,
c) pryzmowanie zgarniętego lodu i śniegu przy krawężniku chodnika, w pewnym oddaleniu od drzew, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
6. Zabronione jest składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, a także wynoszenie ich do koszy ulicznych i podrzucanie do pojemników stanowiących cudzą własność,
7. Zabronione jest mycie pojazdów samochodowych poza miejscami do tego celu wyznaczonymi przez poszczególnych zarządców nieruchomości.
Właściciele posesji zobowiązani są do :
a) zakupu pojemników na odpady lub ich wydzierżawienie od przedsiębiorcy realizującego usługi w zakresie odbioru tych odpadów,
b) podpisania umowy na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z przedsiębiorcą realizującym te usługi ,
c) indywidualnych uzgodnień warunków umowy zawieranej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą realizującym dane usługi,
d) żądania od przedsiębiorcy realizującego usługi w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych kopii dokumentów lub stosownych zaświadczeń potwierdzających ponoszenie opłat przez właściciela nieruchomości, dowody uiszczenia opłat przechować przez okres dwóch lat.

Rozdział IV

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych stałych i ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4

1. Powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w typowych, estetycznych i spełniających techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska pojemnikach lub kontenerach, uzgodnionych z wywożącym odpady. Odpady gromadzone w inny sposób nie będą wywożone. Nie dotyczy to odpadów przestrzennych.
2. Właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
3. Wymienione w ust. 1 pojemniki:
a) powinny być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i zwierząt domowych oraz deszczu i śniegu,
b) powinny być okresowo czyszczone i dezynfekowane – obowiązek ten należy do właściciela nieruchomości. Jednostka wywozowa, na zlecenie właściciela nieruchomości, zobowiązana jest do świadczenia usług w zakresie dezynfekowania pojemników.
4. W pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne nie wolno umieszczać śniegu, lodu, gorącego żużla i popiołu, gruzu budowlanego oraz odpadów niebezpiecznych i szkodliwych.
5. Pojemniki do gromadzenia odpadów mogą być oznakowane przez ich właściciela w sposób umożliwiający ich identyfikację.
6. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników lub kontenerów, można używać odpowiednio oznaczonych worków, dostarczonych przez jednostkę wywozową, z którą właściciel nieruchomości zawarł umowę na wywóz odpadów komunalnych.
7. Odpady komunalne wielkogabarytowe, do czasu ich wywozu w specjalnie na ten cel dostarczonych kontenerach, powinny być gromadzone w jednym miejscu na terenie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości wykonujący remonty, zobowiązani są do gromadzenia powstałych odpadów w dodatkowych, przystosowanych do tego celu pojemnikach, w sposób nie powodujący pylenia. Zabrania się gromadzenia tego typu odpadów na chodnikach, podwórzach itp. w przypadku usuwania eternitu i innych elementów budowlanych zawierających azbest, zastosowanie mają odrębne przepisy związane z postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi.
9. Zabrania się spalania, ubijania i zamulania odpadów gromadzonych w pojemnikach.
10. W miejscach publicznych (przystanki, itp.) odpady komunalne powinny być gromadzone w koszach ulicznych.
11. Odpady stałe mogą być składowane wyłącznie na składowisku odpadów.
12. Ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów stałych komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego mierzony ilością odpadów stałych w m3 przypadających na 1 gospodarstwo w okresie rocznym w ilości 4m3 / gospodarstwo. Wskaźnik ten posłużyć do obciążenia właściciela nieruchomości za wytwarzanie odpadów w przypadku braku udokumentowania ponoszonych przez niego opłat związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów. Nie może jednak posłużyć on do ustalenia opłat ryczałtowych w przypadku zlecenia wykonania usług związanych z odbiorem odpadów stałych.
Obowiązek ustawienia koszy ulicznych i ich opróżniania spoczywa na:
a) gminie – w miejscach publicznych stanowiących własność gminy lub skarbu państwa,
b) przedsiębiorcach użytkujących tereny służące komunikacji publicznej – na przystankach komunikacji autobusowej (MZK, PKS) .

§ 5

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wydzielenia na terenie nieruchomości miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych stałych oraz lokalizacja zbiorników na nieczystości płynne powinno spełniać wymagania lokalizacyjne i budowlane, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Między miejscem gromadzenia odpadów, a miejscem dojazdu samochodów wywożących odpady, powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników.
4. Za utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych odpowiada właściciel nieruchomości.
5. Za utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego miejsc opróżniania pojemników odpowiedzialność ponoszą:
a) właściciel nieruchomości – jeśli miejsce opróżniania pojemników jest jednocześnie miejscem ich ustawienia;
b) jednostka wywozowa – jeśli pojemniki nie są opróżniane w miejscu ich ustawienia.

§ 6

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub kontenery na odpady komunalne, o następujących minimalnych pojemnościach (przy założeniu, że częstotliwości wywozu nie będą mniejsze od przyjętych w § 9 ust.1 niniejszego Regulaminu):
a) 15 l. na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l. na każdą nieruchomość,
b) dla żłobków i przedszkoli – 3 l. na każde dziecko i pracownika,
c) dla szkół wszelkiego typu – 3 l. na każdego ucznia, pracownika,
d) dla hoteli, pensjonatów itp. – 20 l. na jedno łóżko,
e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l. na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l.,
f) dla lokali handlowych – 50 l. na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lub co najmniej jeden pojemnik 110 l. na lokal,
g) dla punków handlowych poza lokalem – 50 l. na każdego zatrudnionego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l. na każdy punkt,
h) w przypadkach określonych w punktach 6-7, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, ustawić w miejscu ogólnodostępnym dostateczną ilość koszy ulicznych,
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udzielania rzetelnych i wiarygodnych informacji umożliwiających ustalenie faktycznej ilości odpadów podlegających gromadzeniu.

§ 7

Organizatorzy imprez masowych, po uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości na której odbywa się impreza masowa, mają obowiązek:
1. wydzielenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i wyposażenia ich w wystarczającą ilość pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów,
2. sprzątnięcia terenu po zakończonej imprezie,
3. wyposażenia terenu w wystarczającą ilość przenośnych szaletów.

Rozdział V

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 8

1. Ustala się minimalne częstotliwości wywozu odpadów komunalnych:
a) jeden raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych,
b) do trzech dni po przyjęciu zgłoszenia telefonicznego dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu,
c) dwa razy w tygodniu z obiektów oraz terenów handlowo-usługowych, z wyjątkiem placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkiem, dla których wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów,
d) jeden raz na dwa tygodnie dla hoteli, pensjonatów itp.,
e) cztery razy w miesiącu dla koszy ulicznych,
f) jeden raz w miesiącu z budynków jednorodzinnych dla pojemników i worków do segregacji surowców wtórnych,
2. Odpady komunalne wielkogabarytowe zbierane będą do kontenerów wystawionych w wybranych częściach gminy (zgodnie z harmonogramem) dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym.
3. Zużyte baterie należy przekazać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w szkołach na terenie Gminy Lipowa.

§ 9

1. Właściciele nieruchomości nie mający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nie posiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych, mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu, powodując w ten sposób zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
2. Minimalną ilość odpadów płynnych – ścieków bytowych na jednego mieszkańca, ustala się na 3,0 m3/osobę/miesiąc/ .
3. Wywóz odpadów/osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków nakazuje się minimum jeden raz w roku.
4. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat.

§ 10

1. Odpady komunalne należy unieszkodliwiać wyłącznie na składowisku odpadów komunalnych.
2. Nieczystości ciekłe i osady należy usuwać wyłącznie na stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków.

§ 11

1. Do wywozu odpadów komunalnych należy używać pojazdów specjalistycznych, posiadających zabezpieczenie przed rozwiewaniem i rozsypywaniem oraz gwarantujących ochronę przed zanieczyszczeniem środowiska.
2. Do wywozu nieczystości ciekłych należy używać pojazdów asenizacyjnych.
3. Pojazdy wymienione w ust. 1 i 2 powinny być codziennie poddawane dezynfekcji.
4. Wywóz odpadów komunalnych w tym nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach, prowadzą przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Wójta Gminy Lipowa na prowadzenie tych usług.
5. W przypadku odpadów niebezpiecznych wywozy odbywają się na podstawie odrębnych przepisów.
6. Szczegółowe warunki wywozu odpadów komunalnych ustala wywożący z wytwarzającym odpady.

§ 12

Na jednostki wywozowe usuwające odpady komunalne lub nieczystości ciekłe nakłada się obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń powstałych w czasie ich załadunku i transportu.

Rozdział VI

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

§ 13

1. Selektywna zbiórka odpadów stałych prowadzona jest na koszt Gminy.
2. Do selektywnego gromadzenia surowców wtórnych należy stosować specjalne worki, o ujednoliconej dla poszczególnych rodzajów odpadów kolorystyce, posiadające napisy i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów. Po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Lipowa, dopuszcza się pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych.
3. Zobowiązuje się wytwarzających odpady, zarówno osoby fizyczne jak i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej do selektywnej zbiórki odpadów.
4. Selektywną zbiórką odpadów objęte są: surowce wtórne oraz odpady szkodliwe dla środowiska:
a) surowce wtórne: papier, szkło białe, szkło kolorowe, puszki metalowe, plastik.
b) odpady szkodliwe dla środowiska: przeterminowane środki ochrony roślin, przeterminowane lekarstwa, przepracowane oleje silnikowe i przekładniowe, opakowania po olejach, zużyte opony, akumulatory z elektrolitem, lampy rtęciowe, baterie.

Rozdział VII

Maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów wyselekcjonowanych , do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione.

1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
-do 31 grudnia 2010r do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
-do 31 grudnia 2013r do nie więcej niż 50 %,
-do31 grudnia 2020r do nie więcej niż 35% ,w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości :
a) w 2010 roku – nie więcej niż 149 Mg/rok
b) w 2013 rok – nie więcej niż 267 Mg/rok
c) w 2015 rok - nie więcej niż 288 Mg/rok
2.Gmina ,poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
3.Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania ,jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.
4. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.
5.Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

Rozdział VIII

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 14

1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich – drobiu (oprócz strusi) i zwierząt futerkowych (oprócz lisów, tchórzy i jenotów) na prywatnych posesjach o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.
2. W przypadkach spornych dotyczących spraw organem właściwym do wydawania opinii w zakresie warunków zoohigienicznych jest inspekcja weterynaryjna, a w zakresie warunków sanitarnych – inspekcja sanitarna.

Rozdział IX

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

§ 15

Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:
a) wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu,
b) przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy, a pozostałych zwierząt w zamkniętych i przewiewnych koszykach lub odpowiednich pojemnikach,
c) utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w czystości i porządku,
d) dbałość o to, aby zwierzęta domowe nie zakłócały w sposób ciągły i uciążliwy spokoju mieszkańców.
e) usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.

§ 16

Niedozwolone jest pozostawianie zwierząt bez dozoru i opieki przed wejściem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej i innych miejsc objętych zakazem ich wprowadzania.

Rozdział X

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.

§ 17

1. Na terenie gminy Lipowa nie znajdują się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.
2. W przypadku wystąpienia zagrożenia terenu gminy wzrostem populacji gryzoni Rada Gminy, w porozumieniu z państwowym terenowym inspektorem sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji oraz ustali terminy i zasady jej przeprowadzenia.
3. Właściciele nieruchomości, którzy we własnym zakresie dokonują deratyzacji, obowiązani są do:
a) odpowiedniego przygotowania posesji przed rozpoczęciem akcji w sposób uniemożliwiający przedostawanie się gryzoni, poprzez dokładne oczyszczanie z odpadów i śmieci podwórzy, śmietników, piwnic i strychów. Środki spożywcze oraz karmę dla zwierząt tak zabezpieczyć, aby nie były dostępne dla szczurów,
b) rozmieszczenia w widocznych miejscach informacji ostrzegawczych, które winy zawierać nazwę trutki, datę wyłożenia oraz sposób postępowania w razie zatrucia,
c) pouczenia dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymania w zamknięciu inwentarza żywego,
d) wyłożenia trutki w pierwszym dniu akcji ściśle według pouczenia załączonego do każdego opakowania i w miejscach, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności w: śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp.,
e) na bieżąco usuwane padłe szczury oraz zebraną w ostatnim dniu akcji trutkę należy przekazać do utylizacji.

Rozdział XI

Opłaty.

§ 18

1. Rada Gminy ustala w drodze odrębnej uchwały maksymalne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczone przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie, z wyodrębnieniem maksymalnych stawek za wywóz surowców wtórnych, odpadów szkodliwych dla środowiska.
2. Odpłatność za wywóz odpadów komunalnych zapisana jest w umowie zawartej między wywożącym odpady, a właścicielem nieruchomości.
3. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług miejskich jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia, o których mowa w § 15, obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje gmina w trybie wykonania zastępczego (obciążając kosztami wywozu i składowania właściciela nieruchomości) i powiadamia właściwe organy o popełnieniu wykroczenia – zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział XII

Przepisy końcowe

§ 19

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje wójt .
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie , podlega karze grzywny.
3. Postępowanie w sprawach , o których mowa w ust.1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
4. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie :
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
bez wymaganego zezwolenia, określonego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlegają karze grzywny. Postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§20

WSZELKIE UWAGI ZWIĄZANE
Z FUNKCJONOWANIEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINY LIPOWA,
NALEŻY ZGŁASZAĆ DO:

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Żywcu

ul. Zamkowa 14 – tel. 866-67-80
Zakład Oczyszczania Miasta ul. Bracka 51 – tel. 861-43-51
z którym Państwo mają zawarte umowy na wywóz odpadów stałych i ciekłych,

BESKID Spółka z o.o. w Żywcu

ul. Kabaty 2 – tel. 866-68-88
w zakresie zagospodarowania odpadów stałych.

W przypadku łamania przepisów niniejszej uchwały, należy interweniować

w Urzędzie Gminy Lipowa ,
34-324 Lipowa 708
tel. 867-18-48 fax.867-18-49


§21

Traci moc uchwała nr XXXIII/183/05 Rady Gminy z dnia 7czerwca 2005r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowa.

§22

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega powiadomieniu mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.