Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”

dodane dnia 2006-01-12 13:16 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr XXXIX/205/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie : przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.) , w związku z art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873 z 2003 roku z późn. zm.)


Rada Gminy w Lipowej
u c h w a l a :§ 1

Przyjąć „ Program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.
Osoba odpowiedzialna za dokument: Jagosz Adrian