Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa

dodane dnia 2005-12-14 09:40 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XXXVIII/202/05
Rady Gminy Lipowa
z dnia 06 grudnia 2005r


w sprawie : wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art.7 ust 1 pkt 2 , art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr32 z 1990r poz.191 z późn. zm. ),

Rada Gminy w Lipowej
u c h w a l a:


§1.

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa parcel nr 1202,1236,1242,1245,1293,3476,3741,4173,4189,4207,3742 o łącznej pow. 21.300m2 położonych w Lipowej, będących własnością Skarbu Państwa.

§2.

Powyższe parcele stanowią drogi: Lipowa Podlas i Lipowa Nadkościół.

§3.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi karata inwentaryzacyjna nieruchomości.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.