Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipowa

dodane dnia 2008-02-18 09:57 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

wersja archiwalna

Uchwała nr XXXIV/185/05
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 lipca 2005 roku.


w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipowa


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku póz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Lipowa uchwala
co następuje:


§1

W wykazie jednostek organizacyjnych gminy Lipowa, stanowiących załącznik nr 2 do Statutu Gminy
Lipowa zatwierdzonych uchwałą VIII/38/03 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 czerwca 2003 roku skreśla się punkt 5 o treści:
"Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej z filiami w Leśnej i Twardorzeczce".
Punkt 5 otrzymuje brzmienie:
"Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej z filiami w Leśnej i Twardorzeczce".

§2

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.