Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie rozpatrzenia "Sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Lipowa" oraz udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 rok

dodane dnia 2005-08-18 12:43 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

Uchwała Nr XXX/177/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 26 kwietnia 2005 r.


W sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa oraz udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 r."


Na podstawie art.18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U.nr.142 póz. 1591 z 2001 r. z późn.zm. / oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.nr.155 poz.1998 r. z późn.zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§1

Przyjmuje „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2004 rok „stanowiące zał.Nr.1 do niniejszej uchwały, oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej, udziela Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 rok.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.