Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa

dodane dnia 2012-07-31 14:01 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

wersja archiwalna

Uchwala nr XXX/178/05
Rady Gminy Lipowa
z dnia 26 kwietnia 2005r


w sprawie : wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa


Na podstawie art.7 ust 1 pkt 2 , art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.) oraz art.5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 32 z 1990r poz.191 z póżn. zm.),

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1.

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa parcel nr 296, 205,212,295,408,455 o łącznej pow.9400m2 położonych w Twardorzeczce, będących własnością Skarbu Państwa.

§2.

Powyższe parcele stanowią drogę o nazwie „po Soślinach".

§3.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi karata inwentaryzacyjna nieruchomości.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.