Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2005-2013"

dodane dnia 2005-08-18 08:39 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

UCHWAŁA Nr XXVIII/162/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 01 marca 2005r


w sprawie: przyjęcia „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2005 – 2013”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, oraz Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Przyjmuje się „Program Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2005 – 2013”.

§ 2

1. Przyjęty „Program Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2005 – 2013” jest podstawowym dokumentem samorządu lokalnego przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych.
2. Realizacja Planu ma na celu wykorzystanie wszystkich istniejących i potencjalnych walorów gminy i lokalnych uwarunkowań do pozyskania środków z funduszy strukturalnych.
3. Tekst „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2005 – 2013” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Koordynację nad wdrażaniem i monitorowaniem realizacji „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2004 – 2013” powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.